برنامه روز پنج شنبه 99/02/04

Time

Title

08:30-10:30

Symposium:

Strabismus Before and After Anterior Segment Surgery

08:30-10:30

Optometry Program

08:30-10:30

Workshop:
Important Factors in Choosing Premium IOLs

(Presbyopic and Toric IOLs)

08:30-10:30

Workshop:
Infectious, Inflammatory, and Toxic Complications Following Cataract Surgery

10:30-11:00

Break

11:00-13:00

 

Symposium:

A Video-based Symposium on the Management of Intraoperative Complications of Cataract Surgery

11:00-13:00

Optometry Program

11:00-13:00

Meeting:

Best and Worst Cases That I Had in the Last Year

(Oculoplastics)

11:00-13:00

Workshop:
Factors Affecting the Accuracy of IOL Calculation (Biometric Challenges)

13:00-14:30

Lunch Break

14:30-16:00

 

Symposium:
Cataract Surgery in Patients with Coexisting Retinal Disorders

14:30-16:00

Optometry Program

14:30-16:00

Workshop:

Femtosecond Lasers and Cataract Surgery

- How does it work
- What will it do
- Results

14:30-16:00

Meeting:

Best and Worst Cases That I Had in the Last Year

(Strabismus)

16:00-16:30

Break

16:30-19:00

Film and Photo Festival

19:30-23:00

Farabi Gala Dinnerبرنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره