صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       آموزش جراحی کاتاراکت       برنامه های هنری و ورزشی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی       برنامه اپتومتری       پیام دبیر علمی        دهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       دومین رقابت معرفی موارد بالینی جالب       نهمین سمینار ترجمانی چشم پزشکی ایران       جشنواره فیلم و عکس       بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 هلما ابن علی    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 2 طه احمد آلي  94219  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 3 فريور اسماعيل زاده  20568  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 4 علی امیرانی    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 5 وحیده بابایی    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 6 اكبر بهراميان  11014  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 7 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 8 محمود رحيمي بشر  72058  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 9 اسماعيل رضائيان  67083  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 10 سید فریدون سجادی  155541  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 11 رضا قنبرپور مقدم  56575  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 12 سید سعید محمدی  157780  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 13 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 14 سيدمحمد مرسلي  20052  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 15 اكرم طاهربقال  28316  Anesthesia Challenges in Eye Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن توسن
 16 ساناز نظرى  152731  Anesthesia Challenges in Eye Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن توسن
 17 افسانه آذركيش  78525  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 18 هلما ابن علی    Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 19 محمدرضا خادمي  68716  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 20 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 21 محمود رحيمي بشر  72058  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 22 اسماعيل رضائيان  67083  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 23 امین زند  159617  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 24 رضا قنبرپور مقدم  56575  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 25 ساناز نظرى  152731  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 26 حکیمه رخشنده  15601  Translational Ophthalmology  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن گلشن
 27 اكرم طاهربقال  28316  Translational Ophthalmology  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن گلشن
 28 سیروس بختیاری    Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 29 سويل بيگدلي  18842  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 30 سید فریدون سجادی  155541  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 31 مهدی شریف زاده  124922  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 32 سیما شیخ قمی  162738  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 33 حسین قهوه چیان  157911  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 34 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 35 سيدمحمد مرسلي  20052  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 36 نسرین مکرمی    Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 37 هلما ابن علی    Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 38 محمود رحيمي بشر  72058  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 39 اسماعيل رضائيان  67083  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 40 سيد محسن رفيع زاده  84299  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 41 سيدمحمد مرسلي  20052  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 42 محمد رضا ناصریان  104641  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 43 ساناز نظرى  152731  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 44 محمدرضا خادمي  68716  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 45 حکیمه رخشنده  15601  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 46 سید فریدون سجادی  155541  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 47 مهدی شریف زاده  124922  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 48 طه احمد آلي  94219  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 49 علی امیرانی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 50 وحیده بابایی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 51 اكبر بهراميان  11014  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 52 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 53 اكرم طاهربقال  28316  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 54 رضا قنبرپور مقدم  56575  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 55 سید سعید محمدی  157780  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 56 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 57 نسرین مکرمی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 58 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 59 امین زند  159617  Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن توسن
 60 سیما شیخ قمی  162738  Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن توسن
 61 حسین آقاملائی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 62 هلما ابن علی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 63 بهاره پورجبار    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 64 حکیمه رخشنده  15601  الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی سطح چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 65 مهدی رسولی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 66 زینب شیربقایی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 67 اكرم طاهربقال  28316  الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی سطح چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 68 طه احمد آلي  94219  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 69 فريور اسماعيل زاده  20568  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 70 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 71 هومن رزمی  113145  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 72 رضا قنبرپور مقدم  56575  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 73 سيدمحمد مرسلي  20052  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 74 افسانه آذركيش  78525  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 75 امین زند  159617  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 76 سید فریدون سجادی  155541  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 77 سیما شیخ قمی  162738  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 78 حسین قهوه چیان  157911  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 79 سید سعید محمدی  157780  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 80 نسرین مکرمی    Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 81 ساناز نظرى  152731  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 82 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 83 محمود رحيمي بشر  72058  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 84 هومن رزمی  113145  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 85 امین زند  159617  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 86 سید فریدون سجادی  155541  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 87 سیما شیخ قمی  162738  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 88 هلما ابن علی    Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 89 سيد محسن رفيع زاده  84299  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 90 امین زند  159617  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 91 سیما شیخ قمی  162738  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 92 حسین قهوه چیان  157911  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 93 سید سعید محمدی  157780  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 94 ساناز نظرى  152731  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 95 علی امیرانی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 96 وحیده بابایی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 97 محمود رحيمي بشر  72058  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 98 حکیمه رخشنده  15601  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 99 سید فریدون سجادی  155541  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 100 اكرم طاهربقال  28316  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 101 نسرین مکرمی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 102 افسانه آذركيش  78525  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 103 سويل بيگدلي  18842  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 104 اسماعيل رضائيان  67083  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 105 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 106 اكبر بهراميان  11014  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 107 مسعود جان احمد  67436  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 108 محمدرضا خادمي  68716  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 109 محمدحسين راسخي نژاد  26011  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 110 هومن رزمی  113145  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 111 اناهيتا رسولي    OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 112 مهدی شریف زاده  124922  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 113 رضا قنبرپور مقدم  56575  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 114 آزاده محمدی  129192  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 115 سيدمحمد مرسلي  20052  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 116 سويل بيگدلي  18842  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 117 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 118 اسماعيل رضائيان  67083  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 119 سید فریدون سجادی  155541  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 120 رضا قنبرپور مقدم  56575  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 121 افسانه آذركيش  78525  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 122 هلما ابن علی    OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 123 مسعود جان احمد  67436  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 124 محمدرضا خادمي  68716  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 125 محمدحسين راسخي نژاد  26011  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 126 حکیمه رخشنده  15601  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 127 اناهيتا رسولي    OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 128 اسماعيل رضائيان  67083  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 129 مهدی شریف زاده  124922  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 130 اكرم طاهربقال  28316  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 131 آزاده محمدی  129192  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 132 سید سعید محمدی  157780  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 133 سيدمحمد مرسلي  20052  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 134 ساناز نظرى  152731  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین

  

برنامه سمینار            ثبت نام سمینار            ثبت نام کارگاه ثبت نام کارگاه سمینار چشم پزشکی ترجمانی                  
ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار نهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی