صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       آموزش جراحی کاتاراکت       برنامه های هنری و ورزشی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی       برنامه اپتومتری       پیام دبیر علمی        دهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       دومین رقابت معرفی موارد بالینی جالب       نهمین سمینار ترجمانی چشم پزشکی ایران       جشنواره فیلم و عکس       بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 طه احمد آلي  94219  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 2 فريور اسماعيل زاده  20568  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 3 علی امیرانی    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 4 وحیده بابایی    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 5 اكبر بهراميان  11014  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 6 مجيد خدابخشي  57311  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 7 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 8 محمود رحيمي بشر  72058  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 9 اسماعيل رضائيان  67083  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 10 سید فریدون سجادی  155541  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 11 عبدالرحمن سليم پور  19655  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 12 محسن عادل پور  108944  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 13 محمد حسن عالم زاده انصاری  147510  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 14 رضا قنبرپور مقدم  56575  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 15 سید سعید محمدی  157780  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 16 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 17 سيدمحمد مرسلي  20052  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 18 سمانه میرباقری    Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 19 مهدي کماني  108609  Screening and Planning in Refractive Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن سروش
 20 اكرم طاهربقال  28316  Anesthesia Challenges in Eye Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن توسن
 21 ساناز نظرى  152731  Anesthesia Challenges in Eye Surgery  1398/02/11  11:30 - 13:00  سالن توسن
 22 افسانه آذركيش  78525  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 23 محمدرضا خادمي  68716  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 24 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 25 محمود رحيمي بشر  72058  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 26 اسماعيل رضائيان  67083  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 27 بهمن رفيعي  20927  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 28 امین زند  159617  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 29 عبدالرحمن سليم پور  19655  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 30 رضا قنبرپور مقدم  56575  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 31 ساناز نظرى  152731  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 32 مهدي کماني  108609  Multimodal Imaging in Retinal Disorders  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن سروش
 33 حکیمه رخشنده  15601  Translational Ophthalmology  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن گلشن
 34 اكرم طاهربقال  28316  Translational Ophthalmology  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن گلشن
 35 محمد حسن عالم زاده انصاری  147510  Translational Ophthalmology  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن گلشن
 36 سیروس بختیاری    Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 37 سويل بيگدلي  18842  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 38 سید فریدون سجادی  155541  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 39 مهدی شریف زاده  124922  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 40 سیما شیخ قمی  162738  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 41 محسن عادل پور  108944  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 42 حسین قهوه چیان  157911  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 43 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 44 سيدمحمد مرسلي  20052  Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 45 نسرین مکرمی    Optic Neuropathies  1398/02/11  14:30 - 16:00  سالن آرش
 46 محمود رحيمي بشر  72058  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 47 اسماعيل رضائيان  67083  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 48 سيد محسن رفيع زاده  84299  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 49 عبدالرحمن سليم پور  19655  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 50 سيدمحمد مرسلي  20052  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 51 محمد رضا ناصریان  104641  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 52 ساناز نظرى  152731  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 53 مهدي کماني  108609  Non-Surgical Rejuvenation  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن سروش
 54 محمدرضا خادمي  68716  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 55 حکیمه رخشنده  15601  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 56 سید فریدون سجادی  155541  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 57 مهدی شریف زاده  124922  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 58 محسن عادل پور  108944  Secondary Glaucoma  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن گلشن
 59 طه احمد آلي  94219  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 60 علی امیرانی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 61 وحیده بابایی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 62 اكبر بهراميان  11014  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 63 مجيد خدابخشي  57311  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 64 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 65 كامليا شهابي  88049  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 66 اكرم طاهربقال  28316  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 67 رضا قنبرپور مقدم  56575  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 68 سید سعید محمدی  157780  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 69 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 70 نسرین مکرمی    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 71 سمانه میرباقری    Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 72 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on Keratoconus Management  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن آرش
 73 امین زند  159617  Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن توسن
 74 سیما شیخ قمی  162738  Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1398/02/11  16:30 - 18:00  سالن توسن
 75 آرزو آذری    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 76 حسین آقاملائی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 77 میلاد آهنی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 78 رضوانه ابراهیمی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 79 عبداله امیر    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 80 حسین اکبری    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 81 رویا پاک راد    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 82 بهاره پورجبار    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 83 الهام حامدی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 84 مینو حسنی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 85 بهشته حمیدی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 86 فاطمه خلیل امند    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 87 حمیدرضا رحمانی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 88 اعظم رحیمی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 89 حکیمه رخشنده  15601  الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی سطح چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 90 بهزاد رستمی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 91 مهدی رسولی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 92 طیبه زارعی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 93 عبدالرحمن سليم پور  19655  بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 94 اکرم شاه حسینی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 95 شهریار شعاعی    الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی سطح چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 96 زینب شیربقایی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 97 ملیکا صحرانورد    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 98 اكرم طاهربقال  28316  الکتروریسی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی سطح چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 99 سام طلایی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 100 نگین عاصمی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 101 محمد حسن عالم زاده انصاری  147510  بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 102 رویا فتاحی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 103 محمد داوود فتاحی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 104 فاطمه فرخ پناه    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 105 دهقان نبی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 106 پور هادی    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 107 فاطمه هوشیار    بازدید از آزمایشگاه حیوانات و استخراج سلول های بنیادی از چشم  1398/02/12  08:00 - 12:00  بيمارستان فارابي
 108 طه احمد آلي  94219  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 109 فريور اسماعيل زاده  20568  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 110 مجيد خدابخشي  57311  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 111 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 112 هومن رزمی  113145  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 113 مهدي زنديان  111243  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 114 محسن عادل پور  108944  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 115 رضا قنبرپور مقدم  56575  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 116 سيدمحمد مرسلي  20052  Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 117 سمانه میرباقری    Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن سروش
 118 افسانه آذركيش  78525  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 119 امین زند  159617  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 120 سید فریدون سجادی  155541  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 121 سیما شیخ قمی  162738  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 122 حسین قهوه چیان  157911  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 123 سید سعید محمدی  157780  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 124 نسرین مکرمی    Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 125 ساناز نظرى  152731  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 126 مهدي کماني  108609  Preparation for Exam  1398/02/12  08:30 - 10:30  سالن آرش
 127 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 128 محمود رحيمي بشر  72058  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 129 هومن رزمی  113145  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 130 بهمن رفيعي  20927  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 131 امین زند  159617  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 132 سید فریدون سجادی  155541  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 133 عبدالرحمن سليم پور  19655  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 134 سیما شیخ قمی  162738  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 135 محسن عادل پور  108944  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 136 مهدي کماني  108609  Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  1398/02/12  11:00 - 12:30  سالن سروش
 137 سيد محسن رفيع زاده  84299  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 138 امین زند  159617  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 139 سیما شیخ قمی  162738  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 140 حسین قهوه چیان  157911  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 141 سید سعید محمدی  157780  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 142 ساناز نظرى  152731  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 143 مهدي کماني  108609  Orbital Imaging  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 144 علی امیرانی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 145 وحیده بابایی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 146 محمود رحيمي بشر  72058  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 147 حکیمه رخشنده  15601  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 148 سید فریدون سجادی  155541  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 149 اكرم طاهربقال  28316  Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 150 نسرین مکرمی    Approach to Diplopia  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 151 افسانه آذركيش  78525  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 152 سويل بيگدلي  18842  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 153 مجيد خدابخشي  57311  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 154 اسماعيل رضائيان  67083  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 155 لیلا رضایی  110781  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 156 بهمن رفيعي  20927  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 157 مهدي زنديان  111243  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 158 سيدضياءالدين مرتضوي  23350  Uveitis  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن آرش
 159 اكبر بهراميان  11014  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 160 مسعود جان احمد  67436  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 161 محمدرضا خادمي  68716  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 162 محمدحسين راسخي نژاد  26011  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 163 هومن رزمی  113145  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 164 اناهيتا رسولي    OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 165 عبدالرحمن سليم پور  19655  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 166 مهدی شریف زاده  124922  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 167 محسن عادل پور  108944  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 168 رضا قنبرپور مقدم  56575  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 169 آزاده محمدی  129192  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 170 زهرا محمدی    OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 171 سيدمحمد مرسلي  20052  OCT in Glaucoma  1398/02/12  14:00 - 15:30  سالن توسن
 172 سويل بيگدلي  18842  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 173 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 174 اسماعيل رضائيان  67083  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 175 سید فریدون سجادی  155541  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 176 كامليا شهابي  88049  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 177 محسن عادل پور  108944  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 178 محمد حسن عالم زاده انصاری  147510  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 179 رضا قنبرپور مقدم  56575  Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 180 سمانه میرباقری    Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  1398/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 181 افسانه آذركيش  78525  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 182 مسعود جان احمد  67436  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 183 محمدرضا خادمي  68716  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 184 محمدحسين راسخي نژاد  26011  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 185 حکیمه رخشنده  15601  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 186 اناهيتا رسولي    OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 187 اسماعيل رضائيان  67083  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 188 لیلا رضایی  110781  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 189 بهمن رفيعي  20927  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 190 عبدالرحمن سليم پور  19655  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 191 مهدی شریف زاده  124922  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 192 اكرم طاهربقال  28316  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 193 محسن عادل پور  108944  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 194 آزاده محمدی  129192  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 195 سید سعید محمدی  157780  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 196 سيدمحمد مرسلي  20052  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 197 ساناز نظرى  152731  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 198 مهدي کماني  108609  OCTA  1398/02/13  11:00 - 12:30  سالن کاسپین

  

برنامه سمینار            ثبت نام سمینار            ثبت نام کارگاه ثبت نام کارگاه سمینار چشم پزشکی ترجمانی                  
ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار نهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی