صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       نهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       مسابقات و برنامه های ورزشی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی       کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت مخصوص دستیاران       آموزش نحوه امتحان بورد تخصصی و ICO مخصوص دستیاران       مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب       جشنواره فیلم و عکس       بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 الهه آراسته  146262  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 2 هاشم احدي  104753  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 3 جابر احمدزاده  33086  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 4 نيكو افسر  68341  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 5 هومن بهرمندي  57615  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 6 منصور راد  1234567  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 7 اناهيتا رسولي    Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 8 محمود رهرو  41870  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 9 سید فریدون سجادی  155541  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 10 منصوره سقایی    Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 11 محمدسعید شکری    Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 12 محمدجواد ضياء  429  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 13 فاطمه عليپور  74340  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 14 صفر علی مرادی  13444  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 15 حسین قهوه چیان  157911  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 16 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 17 سيدمحمد مرسلي  20052  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 18 عبدالرضا مناف زاده  23647  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 19 عاطفه مهديان راد  153537  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 20 صفورا میری  120899  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 21 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 22 حمید واعظی  134318  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 23 الهه آراسته  146262  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 24 سينا خادم صداقت    Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 25 سيد محسن رفيع زاده  84299  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 26 آرش عباسی    Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 27 حسین قهوه چیان  157911  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 28 عاطفه مهديان راد  153537  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 29 نيكو افسر  68341  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 30 هادی زارع مهرجردی  131840  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 31 سید فریدون سجادی  155541  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 32 عبدالرحمن سليم پور  19655  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 33 علیرضا صحراِئیان  157568  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 34 الهام عبدي  101081  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 35 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 36 سيدمحمد مرسلي  20052  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 37 سید حسام هاشمیان  101818  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 38 حمید واعظی  134318  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 39 مجتبی ابریشمی  120249  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 40 جابر احمدزاده  33086  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 41 وحيد احيايي قدرتي  21161  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 42 اناهيتا رسولي    OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 43 محمود رهرو  41870  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 44 رضا شمسی  150944  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 45 محمدسعید شکری    OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 46 محمدجواد ضياء  429  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 47 سعيد عزيزي شول  65362  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 48 علیرضا عطاالهی  137089  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 49 مصطفی علی ابادی  149605  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 50 صفر علی مرادی  13444  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 51 سید سعید محمدی  157780  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 52 عبدالرضا مناف زاده  23647  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 53 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 54 الهه آراسته  146262  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 55 هاشم احدي  104753  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 56 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 57 هادی زارع مهرجردی  131840  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 58 محمدسعید شکری    Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 59 علیرضا عطاالهی  137089  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 60 عاطفه مهديان راد  153537  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 61 صفورا میری  120899  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 62 منصور ولايي  77534  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 63 نيكو افسر  68341  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 64 علیرضا صحراِئیان  157568  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 65 صفر علی مرادی  13444  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 66 حسین قهوه چیان  157911  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 67 حمید واعظی  134318  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 68 مجتبی ابریشمی  120249  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 69 جابر احمدزاده  33086  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 70 عماد بياني  54237  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 71 محمود رهرو  41870  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 72 عبدالرحمن سليم پور  19655  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 73 رضا شمسی  150944  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 74 محمدجواد ضياء  429  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 75 الهام عبدي  101081  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 76 سعيد عزيزي شول  65362  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 77 مصطفی علی ابادی  149605  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 78 سید سعید محمدی  157780  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 79 راضیه محمودزاده  149967  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 80 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 81 سيدمحمد مرسلي  20052  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 82 عبدالرضا مناف زاده  23647  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 83 سید حسام هاشمیان  101818  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 84 حمید رضا برخورداری یزدی  111107  Management Of Angle Closure Glaucoma  1397/02/13  07:00 - 08:15  سالن غذا خوری
 85 محسن پورعزیزی  153898  Management Of Angle Closure Glaucoma  1397/02/13  07:00 - 08:15  سالن غذا خوری
 86 صفر علی مرادی  13444  Management Of Angle Closure Glaucoma  1397/02/13  07:00 - 08:15  سالن غذا خوری
 87 عبدالرضا مناف زاده  23647  Management Of Angle Closure Glaucoma  1397/02/13  07:00 - 08:15  سالن غذا خوری
 88 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 89 محسن پورعزیزی  153898  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 90 پریسا حمزه لویی  152159  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 91 هادی زارع مهرجردی  131840  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 92 سید فریدون سجادی  155541  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 93 میثم سرگزی  141124  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 94 میر عتا اله سلابتی  150860  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 95 امیررضا شعبانی  138124  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 96 رضا شمسی  150944  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 97 محمدسعید شکری    کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 98 علیرضا صحراِئیان  157568  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 99 محمدجواد ضياء  429  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 100 علیرضا عطاالهی  137089  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 101 مصطفی علی ابادی  149605  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 102 سید سعید محمدی  157780  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 103 راضیه محمودزاده  149967  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 104 صفورا میری  120899  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 105 عبدالله هادی  139514  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 106 حمید واعظی  134318  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 107 مجتبی ابریشمی  120249  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 108 هاشم احدي  104753  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 109 جابر احمدزاده  33086  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 110 وحيد احيايي قدرتي  21161  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 111 محمدرضا پرچگانی  100041  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 112 محمدجواد ضياء  429  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 113 صفر علی مرادی  13444  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 114 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 115 سيدمحمد مرسلي  20052  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 116 عبدالرضا مناف زاده  23647  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 117 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 118 الهه آراسته  146262  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 119 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 120 مجتبی پورسراجیان  103135  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 121 محسن پورعزیزی  153898  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 122 پریسا حمزه لویی  152159  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 123 هادی زارع مهرجردی  131840  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 124 امین زند  159617  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 125 میثم سرگزی  141124  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 126 میر عتا اله سلابتی  150860  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 127 رضا شمسی  150944  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 128 محمدسعید شکری    How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 129 علیرضا صحراِئیان  157568  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 130 محمدجواد ضياء  429  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 131 علیرضا عطاالهی  137089  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 132 سید سعید محمدی  157780  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 133 راضیه محمودزاده  149967  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 134 عاطفه مهديان راد  153537  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 135 سید مسعود میرقربانی  152753  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 136 صفورا میری  120899  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 137 حمید واعظی  134318  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 138 مجتبی ابریشمی  120249  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 139 جابر احمدزاده  33086  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 140 هومن بهرمندي  57615  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 141 عماد بياني  54237  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 142 محسن پورعزیزی  153898  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 143 پریسا حمزه لویی  152159  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 144 سينا خادم صداقت    Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 145 هادی زارع مهرجردی  131840  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 146 سید فریدون سجادی  155541  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 147 میثم سرگزی  141124  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 148 محمدسعید شکری    Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 149 علیرضا صحراِئیان  157568  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 150 آرش عباسی    Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 151 الهام عبدي  101081  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 152 سعيد عزيزي شول  65362  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 153 فاطمه عليپور  74340  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 154 حسین قهوه چیان  157911  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 155 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 156 سيدمحمد مرسلي  20052  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 157 یاسمن هادی  141834  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 158 سید حسام هاشمیان  101818  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 159 هاشم احدي  104753  Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 160 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 161 نيكو افسر  68341  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 162 محمدرضا پرچگانی  100041  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 163 سعید خواهشی  136119  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 164 سيد محسن رفيع زاده  84299  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 165 محمود رهرو  41870  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 166 عبدالرحمن سليم پور  19655  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 167 امیررضا شعبانی  138124  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 168 رضا شمسی  150944  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 169 محمدجواد ضياء  429  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 170 علیرضا عطاالهی  137089  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 171 مصطفی علی ابادی  149605  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 172 صفر علی مرادی  13444  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 173 سید سعید محمدی  157780  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 174 سيدنورالله مدني  19343  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 175 عبدالرضا مناف زاده  23647  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 176 صفورا میری  120899  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 177 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 178 حمید واعظی  134318  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 179 منصور ولايي  77534  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 180 الهه آراسته  146262  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 181 راضیه محمودزاده  149967  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 182 عاطفه مهديان راد  153537  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 183 الهه آراسته  146262  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 184 مجتبی ابریشمی  120249  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 185 جابر احمدزاده  33086  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 186 نيكو افسر  68341  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 187 حمید رضا برخورداری یزدی  111107  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 188 فواد حقي  18510  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 189 سعید خواهشی  136119  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 190 اناهيتا رسولي    IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 191 هادی زارع مهرجردی  131840  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 192 میثم سرگزی  141124  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 193 میر عتا اله سلابتی  150860  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 194 رضا شمسی  150944  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 195 محمدسعید شکری    IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 196 علیرضا صحراِئیان  157568  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 197 محمدجواد ضياء  429  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 198 الهام عبدي  101081  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 199 علیرضا عطاالهی  137089  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 200 فاطمه عليپور  74340  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 201 مصطفی علی ابادی  149605  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 202 صفر علی مرادی  13444  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 203 حسین قهوه چیان  157911  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 204 سید سعید محمدی  157780  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 205 راضیه محمودزاده  149967  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 206 سيدحسن مدرسي فرد  43719  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 207 سيدمحمد مرسلي  20052  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 208 عبدالرضا مناف زاده  23647  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 209 عاطفه مهديان راد  153537  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 210 صفورا میری  120899  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 211 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 212 یاسمن هادی  141834  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 213 سید حسام هاشمیان  101818  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 214 حمید واعظی  134318  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین

  

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب