صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       نهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       مسابقات و برنامه های ورزشی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی       کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت مخصوص دستیاران       آموزش نحوه امتحان بورد تخصصی و ICO مخصوص دستیاران       مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب       جشنواره فیلم و عکس       بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 الهه آراسته  146262  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 2 هاشم احدي  104753  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 3 جابر احمدزاده  33086  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 4 نيكو افسر  68341  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 5 هومن بهرمندي  57615  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 6 محمود رهرو  41870  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 7 محمدجواد ضياء  429  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 8 حسین قهوه چیان  157911  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 9 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 10 سيدمحمد مرسلي  20052  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 11 عبدالرضا مناف زاده  23647  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 12 عاطفه مهديان راد  153537  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 13 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 14 حمید واعظی  134318  Updates on the Management of Keratoconus  1397/02/12  11:00 - 12:30  سالن کاسپین
 15 الهه آراسته  146262  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 16 سينا خادم صداقت    Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 17 سيد محسن رفيع زاده  84299  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 18 آرش عباسی    Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 19 حسین قهوه چیان  157911  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 20 عاطفه مهديان راد  153537  Common Eyelid Disorders  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن سروش
 21 نيكو افسر  68341  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 22 هادی زارع مهرجردی  131840  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 23 عبدالرحمن سليم پور  19655  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 24 علیرضا صحراِئیان  157568  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 25 الهام عبدي  101081  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 26 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 27 سيدمحمد مرسلي  20052  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 28 سید حسام هاشمیان  101818  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 29 حمید واعظی  134318  Glaucoma Imaging (Instructional Course)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 30 مجتبی ابریشمی  120249  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 31 جابر احمدزاده  33086  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 32 محمود رهرو  41870  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 33 رضا شمسی  150944  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 34 محمدجواد ضياء  429  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 35 سعيد عزيزي شول  65362  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 36 علیرضا عطاالهی  137089  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 37 مصطفی علی ابادی  149605  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 38 سید سعید محمدی  157780  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 39 عبدالرضا مناف زاده  23647  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 40 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  OCT-A (Clinical Applications)  1397/02/12  14:00 - 15:30  سالن کاسپین
 41 الهه آراسته  146262  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 42 هاشم احدي  104753  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 43 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 44 هادی زارع مهرجردی  131840  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 45 علیرضا عطاالهی  137089  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 46 عاطفه مهديان راد  153537  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 47 منصور ولايي  77534  Anomalies of Accommodation and Convergence  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن گلشن
 48 نيكو افسر  68341  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 49 علیرضا صحراِئیان  157568  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 50 حسین قهوه چیان  157911  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 51 حمید واعظی  134318  Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن آرش
 52 مجتبی ابریشمی  120249  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 53 جابر احمدزاده  33086  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 54 عماد بياني  54237  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 55 محمود رهرو  41870  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 56 عبدالرحمن سليم پور  19655  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 57 رضا شمسی  150944  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 58 محمدجواد ضياء  429  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 59 الهام عبدي  101081  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 60 سعيد عزيزي شول  65362  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 61 مصطفی علی ابادی  149605  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 62 سید سعید محمدی  157780  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 63 راضیه محمودزاده  149967  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 64 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 65 سيدمحمد مرسلي  20052  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 66 عبدالرضا مناف زاده  23647  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 67 سید حسام هاشمیان  101818  Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  1397/02/12  16:00 - 17:30  سالن کاسپین
 68 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 69 پریسا حمزه لویی  152159  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 70 هادی زارع مهرجردی  131840  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 71 میثم سرگزی  141124  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 72 میر عتا اله سلابتی  150860  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 73 رضا شمسی  150944  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 74 علیرضا صحراِئیان  157568  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 75 محمدجواد ضياء  429  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 76 علیرضا عطاالهی  137089  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 77 مصطفی علی ابادی  149605  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 78 سید سعید محمدی  157780  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 79 راضیه محمودزاده  149967  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 80 حمید واعظی  134318  کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت  1397/02/13  08:00 - 10:00  
 81 مجتبی ابریشمی  120249  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 82 هاشم احدي  104753  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 83 جابر احمدزاده  33086  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 84 محمدرضا پرچگانی  100041  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 85 محمدجواد ضياء  429  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 86 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 87 سيدمحمد مرسلي  20052  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 88 عبدالرضا مناف زاده  23647  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 89 سید حسام هاشمیان  101818  Updates on the Management of Uveitis  1397/02/13  08:30 - 10:30  سالن سروش
 90 الهه آراسته  146262  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 91 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 92 مجتبی پورسراجیان  103135  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 93 پریسا حمزه لویی  152159  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 94 هادی زارع مهرجردی  131840  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 95 میثم سرگزی  141124  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 96 میر عتا اله سلابتی  150860  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 97 امیررضا شعبانی  138124  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 98 رضا شمسی  150944  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 99 علیرضا صحراِئیان  157568  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 100 محمدجواد ضياء  429  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 101 علیرضا عطاالهی  137089  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 102 سید سعید محمدی  157780  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 103 راضیه محمودزاده  149967  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 104 عاطفه مهديان راد  153537  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 105 سید مسعود میرقربانی  152753  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 106 حمید واعظی  134318  How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  1397/02/13  11:00 - 12:30  سالن سروش
 107 مجتبی ابریشمی  120249  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 108 جابر احمدزاده  33086  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 109 هومن بهرمندي  57615  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 110 عماد بياني  54237  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 111 پریسا حمزه لویی  152159  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 112 سينا خادم صداقت    Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 113 هادی زارع مهرجردی  131840  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 114 میثم سرگزی  141124  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 115 علیرضا صحراِئیان  157568  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 116 آرش عباسی    Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 117 الهام عبدي  101081  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 118 سعيد عزيزي شول  65362  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 119 حسین قهوه چیان  157911  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 120 سید سعید محمدی  157780  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 121 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 122 سيدمحمد مرسلي  20052  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 123 سید حسام هاشمیان  101818  Corneal Imaging  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن سروش
 124 هاشم احدي  104753  Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن گلشن
 125 اسماعیل اسعدی خامنه  157172  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 126 نيكو افسر  68341  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 127 محمدرضا پرچگانی  100041  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 128 سيد محسن رفيع زاده  84299  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 129 محمود رهرو  41870  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 130 عبدالرحمن سليم پور  19655  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 131 رضا شمسی  150944  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 132 محمدجواد ضياء  429  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 133 علیرضا عطاالهی  137089  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 134 مصطفی علی ابادی  149605  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 135 عبدالرضا مناف زاده  23647  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 136 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 137 حمید واعظی  134318  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 138 منصور ولايي  77534  Non-Surgical Facial Rejuvenation  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن آرش
 139 الهه آراسته  146262  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 140 راضیه محمودزاده  149967  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 141 عاطفه مهديان راد  153537  Visual Pathway Abnormalities  1397/02/13  14:00 - 15:30  سالن توسن
 142 الهه آراسته  146262  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 143 مجتبی ابریشمی  120249  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 144 جابر احمدزاده  33086  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 145 نيكو افسر  68341  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 146 فواد حقي  18510  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 147 هادی زارع مهرجردی  131840  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 148 میثم سرگزی  141124  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 149 میر عتا اله سلابتی  150860  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 150 رضا شمسی  150944  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 151 علیرضا صحراِئیان  157568  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 152 محمدجواد ضياء  429  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 153 الهام عبدي  101081  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 154 علیرضا عطاالهی  137089  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 155 مصطفی علی ابادی  149605  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 156 حسین قهوه چیان  157911  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 157 سید سعید محمدی  157780  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 158 راضیه محمودزاده  149967  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 159 سيدحسن مدرسي فرد  43719  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 160 سيدمحمد مرسلي  20052  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 161 عبدالرضا مناف زاده  23647  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 162 عاطفه مهديان راد  153537  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 163 سيدعبدالفتاح ناجي  24447  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 164 سید حسام هاشمیان  101818  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین
 165 حمید واعظی  134318  IOL Power Calculation  1397/02/14  08:30 - 10:30  سالن کاسپین

  

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب