ساختار سمينار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
تازه های چشم پزشکی  
30 تا 31 اردیبهشت ماه 1400
6 تا 7 خرداد ماه 1400
 
 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه پرستاری بیمارستان فارابی

 

گروه برگزاری

دکتر سیدحسن هاشمی

 دکتر محمدرضا اکبری

 دکتر محمود جباروند بهروز

دکتر علی صادقی طاری

دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد

دکتر آرش میرمحمد صادقی

دکتر علیرضا خدابنده

دکتر مهدی صنعت کار 

 دکتر فرهاد رضوان 

 سعید مرادی

دکتر ایوب منتی

رئیس سمینار: 

 دکتر زهرا اعلمی هرندی

دبیر علمی :

 دکتر محمدرضا اکبری

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار