ساختار سمينار

بیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی
تصویر برداری چشم  
23-22 و 30-29  اردیبهشـت  1401
  
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه پرستاری بیمارستان فارابی

 

گروه برگزاری

دکترحسن هاشمی

دکتر  محمود جباروند بهروز

دکتر مهدی خداپرست زواره

دکترمحمد رضا اکبری

دکتر علی صادقی طاری

دکترحمید ریاضی

دکتر محسن رفیع زاده

دکتر حسام هاشمیان

دکتر الیاس خلیلی پور

 

رئیس سمینار: 

 دکتر مهدی خداپرست

دبیر علمی :

 دبیـر علمی: دکتـر ابوالفضـل کسـایی 

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار