تاریخ های مهم

 

بیست هفتمین سمینار سالیانه فارابی 

23-22 و 30-29  اردیبهشـت  1401


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار