تماس با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر جنوبی، ميدان قزوين، بيمارستان فارابی

 ( کد پستی  1336616351 )

تلفن هماهنگی علمی

تلفن :  55421113-021

تلفن :  55421020-021

تلفن هماهنگی نمایشگاه 

021-55407773

پست الكترونيكی: info@fham.org


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار