هزینه / شماره حساب

همایش به صورت مجازی بر روی بستر زوم به صورت رایگان برگزار خواهد شد. 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار