جزئیات برنامهOcular Surface Consideration in Cataract Surgery

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر مهران زارعی قنواتی, دکتر حامد قاسمی
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Discussion   دکتر عليرضا برادران رفيعي
دکتر افشين لطفي صديق
دکتر سيامك زارعي قنواتي
دکتر فريد كريميان
دکتر رضا سلطاني مقدم


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار