جزئیات برنامهVitreoretinal Considerations for Cataract Surgery (To DO/ Not To DO)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر هوشنگ فقيهي, دکتر حمید ریاضی اصفهانی, دکتر رضا كارخانه, دکتر عليرضا لاشيئي
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Discussion   دکتر حسن خجسته جعفري
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
دکتر مهدي مدرس زاده
دکتر حسينعلي شهرياری
دکتر سيامك مراديان
دکتر رامين نوري نيا
دکتر فدرا حاجي زاده
دکتر حميد احمديه
دکتر مجتبی ابریشمی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار