جزئیات برنامهPlan: FLACS (with AK) + MF-IOL! Advanced Phaco (Assisted by Femtolaser) & Premium IOLs

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر محمود جباروند, دکتر سيدمحمد ميرآفتاب, دکتر سيدفرزاد محمدي
     
زمانعنوانسخنرانان
20:10 - 20:00  Facing the Persistent Dilemma: Laser-assisted V. Manual PE!   دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
20:20 - 20:10  Is Laser-assisted CCC Superior? Tips and Traps!   دکتر خسرو جديدي
20:30 - 20:20  If Laser Incisions are Better & How?   دکتر محمد ساری محمد لی
20:40 - 20:30  Does Laser Facilitate ‘Nucleotomy’ & Make it Safer?   دکتر راما پورمتين
20:50 - 20:40  Consensus! FLACS is Superior for Addressing the Cornea Cylinder   دکتر علیرضا اسلامپور
21:00 - 20:50  FLACS ‘Learning Curve’   دکتر فريده درودگر
21:10 - 21:00  How to Optimize FLACS?   دکتر كاظم امان زاده
21:20 - 21:10  FLACS Controversial Indications!   دکتر عليرضا يزداني ابيانه
21:30 - 21:20  Extended Range of Vision: ERV IOLs on the Horizon…   دکتر لیلا غیاثیان
21:40 - 21:30  Head-to-Head Comparison of Current Multifocals   دکتر رضا سلطاني مقدم
21:50 - 21:40  Practical Instructions   دکتر محمود جباروند
22:00 - 21:50  Q & A  


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار