جزئیات برنامهPediatric Cataract Surgery

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر فاطمه عليپور, دکتر سيدمهدي حسيني تهراني, دکتر پریسا عبدی
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Discusion   دکتر فاطمه عليپور
دکتر سيدمهدي حسيني تهراني
دکتر پریسا عبدی
دکتر كاظم امان زاده
دکتر محمد سليماني


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار