جزئیات برنامهCombined Glaucoma & Cataract Surgery

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر يداله اسلامي, دکتر قاسم فخرايي
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Discusion   دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
دکتر رضا زارعي
دکتر مسعود محمدي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار