جزئیات برنامهBest & Worst Cases that I Had in the Last Year (Glaucoma)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر رضا زارعي, دکتر مسعود محمدي
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Discussion   دکتر يداله اسلامي
دکتر رضا زارعي
دکتر قاسم فخرايي
دکتر مسعود محمدي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار