جزئیات برنامهImaging In Cataract Surgery & Biometric Challenges

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر سید حسام هاشمیان, دکتر گلشن لطيفي
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Disscusion   دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر گلشن لطيفي
دکتر محمدرضا صداقت
دکتر رامين صلوتي
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر ساسان نيكنام
دکتر علیرضا پیمان


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار