جزئیات برنامهStrabismus Before & After Anterior Segment Surgery

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر محمدرضا اکبری, دکتر مسعود اقصايي فرد
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Disscusion   دکتر احمد عامري
دکتر عباس باقري
دکتر مصطفي سلطان سنجري
دکتر علي اكبر صابرمقدم رنجبر


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار