جزئیات برنامهControversies , Hot Topics & Complex Cases in Cataract Surgery

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر محمدناصر هاشميان, دکتر فريد كريميان
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Disscusion   دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر محمود جباروند
دکتر گلشن لطيفي
دکتر سيدمحمد قريشي
دکتر افشين لطفي صديق
دکتر سيامك زارعي قنواتي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار