جزئیات برنامهBest & Worst Cases thet I Had in the Last Year (Strabismus)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر آرش ميرمحمد صادقي, دکتر بابک معصوميان
     
زمانعنوانسخنرانان
20:10 - 20:00  Case presentation   دکتر مطهره صادقي
20:20 - 20:10  Case presentation   دکتر بابک معصوميان
20:30 - 20:20  Case presentation   دکتر سپيده توكلي زاده
20:40 - 20:30  Case presentation   دکتر محمدرضا خليلي
20:50 - 20:40  Case presentation   دکتر اميررضا ويسى
21:00 - 20:50  Case presentation   دکتر کاوه ابری اقدم
21:10 - 21:00  Case presentation   دکتر آرش ميرمحمد صادقي
22:00 - 21:10  Panel Disscusion   دکتر ژاله رجوي
دکتر عليرضا كشتكار جعفري
دکتر محمدرضا طالب نژاد
دکتر ديما عندليب


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار