جزئیات برنامهInfectious , Inflammatory ,& Toxic Complications Following Cataract Surgery

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر سيدعلي طباطبايي, دکتر محمد سليماني
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Speakers   دکتر محمد سليماني
دکتر سيدعلي طباطبايي
19:00 - 17:00  Panel Disscusion   دکتر مهدي مدرس زاده
دکتر سيدمحمد قريشي
دکتر حسين محمدربيع
دکتر ناصر شعيبي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار