جزئیات برنامهGeneral Oculoplastic Considerations in Catarct Surgery

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر محمدطاهر رجبي, دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی, دکتر ابوالفضل كسائي
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Panel Disscusion   دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمد ابريشمي
دکتر حسين سالور
دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر بهرام اشراقي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار