جزئیات برنامهVideo Based Intraoperative Complications and Management

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر محمدرضا فلاح تفتي, دکتر معصومه محبي, دکتر مهدي خداپرست زواره
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Discussion   دکتر سيدمحمد قريشي
دکتر محمدرضا صداقت
دکتر رامين صلوتي
دکتر حامد قاسمی
دکتر حسين آقايي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار