جزئیات برنامهImaging Updates in Ocular Surface Disorders

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر فيروزه رحيمي, دکتر مهران زارعی قنواتی, دکتر گلشن لطيفي
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Imaging Updates in Ocular Surface Disorders   دکتر گلشن لطيفي
دکتر صادق غفاریان
دکتر احمد معصومی
19:00 - 17:00  Panellist   دکتر فيروزه رحيمي
دکتر سيامك زارعي قنواتي
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر سپهر فيضي
دکتر حسين آقايي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار