جزئیات برنامهBlepharoplasty: What to do? How to do?

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر ابوالفضل كسائي, دکتر فرزاد پاكدل, دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
     
زمانعنوانسخنرانان
17:15 - 17:00  Non-surgical Aesthetic Procedure   دکتر ناصر كريمى
17:30 - 17:15  Management of Upper Blepharoplasty and Brow Lift   دکتر فرزاد پاكدل
17:45 - 17:30  Lower Blepharoplasty   دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
19:00 - 17:45  Case Based Discussion   دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر محسن بهمني كشكولي
دکتر فرزاد پاكدل
دکتر منصور شهرياري
دکتر ناصر كريمى
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
دکتر ابوالفضل رحيمي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار