جزئیات برنامهUpdates in Anterior segment OCT

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر محمود جباروند, دکتر معصومه محبي, دکتر مهرداد محمدپور, دکتر فاطمه عليپور
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Discussion   دکتر سيدمحمد قريشي
دکتر افشين لطفي صديق
دکتر علیرضا اسلامپور
دکتر حسين جمالي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار