جزئیات برنامهOrbital Imaging

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر محمدطاهر رجبي, دکتر سيد محسن رفيع زاده
     
زمانعنوانسخنرانان
20:15 - 20:00  Basics in Orbital CT- Scan   دکتر سيد محسن رفيع زاده
20:30 - 20:15  Orbital MRI Interpretation   دکتر محمدطاهر رجبي
22:00 - 20:30  Case Based Discussion   دکتر محمدطاهر رجبي
22:00 - 20:00  Panellist   دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمد ابريشمي
دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر حسين سالور
دکتر بهرام اشراقي
شروین شریف کاشانی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار