جزئیات برنامهBest and worst cases I had in last year. (trauma and emergency)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر سيدعلي طباطبايي, دکتر محمد سليماني
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00  Lectures   دکتر محمدرضا مهرابي بهار
دکتر کاوه فداکار سوقه
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر محمد سليماني
دکتر سيدعلي طباطبايي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار