جزئیات برنامهRetinal Vascular disorders

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر هوشنگ فقيهي, دکتر احمد ميرشاهي
     
زمانعنواناعضای پانل
20:45 - 20:00  a. Diabetic Retinopathy   دکتر مجيد ابريشمي
دکتر خليل قاسمي فلاورجاني
دکتر مسعودرضا معنويت
دکتر رامين نوري نيا
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
21:30 - 20:45  b. Retinal Vein Occlusion   دکتر مهدي مدرس زاده
دکتر ناصر شعيبي
دکتر مصطفي فقهي
دکتر رضا میرشاهی
دکتر کاوه فداکار سوقه
دکتر اسماعیل اسعدی خامنه
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار