جزئیات برنامهIntraocular Tumors and Pediatric Retina

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر فریبا قاسمی, دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
     
زمانعنوانسخنرانان
17:45 - 17:00  a. Intraocular Tumors   دکتر مسعود ناصري پور
دکتر سعيد کريمي
دکتر احد صداقت
دکتر بابک معصوميان
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
18:30 - 17:45  b. Pediatric Retina   دکتر محمدمهدي پرورش
دکتر عليرضا رمضاني
دکتر مجتبی ابریشمی
دکتر فرزاد فرزبد
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار