جزئیات برنامهImaging in Strabismus and Neuro-Ophthalmology

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر مسعود اقصايي فرد, دکتر آرش ميرمحمد صادقي, دکتر سمیرا یادگاری
     
زمانعنوانسخنرانان
17:15 - 17:00  Brain MRI (Neuro-Ophthalmologist view)   دکتر مسعود اقصايي فرد
17:30 - 17:15  Brain MRI (Neurologist view)   دکتر سمیرا یادگاری
17:45 - 17:30  Compartment Palsy, UBM, AS-OCT   دکتر آرش ميرمحمد صادقي
18:00 - 17:45  Orbital CT scan, OCTA   دکتر اميررضا ويسى
19:00 - 18:00   Panel Discussion   دکتر احمد عامري
دکتر مصطفي سلطان سنجري
دکتر علي اكبر صابرمقدم رنجبر
دکتر رضا نبيي
دکتر محمدرضا طالب نژاد
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار