جزئیات برنامهAMD and Pachychoroid

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر الیاس خلیلی پور, دکتر حمید ریاضی اصفهانی
     
زمانعنوانسخنرانان
20:45 - 20:00  a. Age-related Macular Degeneration   دکتر رضا كارخانه
دکتر محسن فروردين جهرمي
دکتر حسن بهبودی
دکتر عليرضا مالكي
21:30 - 20:45  b. Pachychoroid   دکتر حميد احمديه
دکتر محمد رياضي
دکتر سيامك مراديان
دکتر سيدمرتضي انتظاري
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار