جزئیات برنامهBest and worst cases I had in last year. (Strabismus)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر محمدرضا اکبری, دکتر بابک معصوميان, دکتر مطهره صادقي
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Case presenter   دکتر بابک معصوميان
دکتر مطهره صادقي
دکتر کاوه ابری اقدم
دکتر مهدی توکلی دستجردی
دکتر سپيده توكلي زاده
دکتر محدثه فيضي
دکتر محمد ياسر كيارودي
22:00 - 20:00  Discussant   دکتر عباس عطارزاده
دکتر عليرضا كشتكار جعفري
دکتر ديما عندليب
دکتر عباس باقري
دکتر ژاله رجوي
دکتر مجيد فروردين جهرمي
دکتر رضا اسدي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار