جزئیات برنامهOCT in Glaucoma

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر يداله اسلامي, دکتر قاسم فخرايي, دکتر ساسان مقيمي
     
زمانعنوانسخنرانان
17:15 - 17:00  Basics   دکتر سيد مهدي طباطبايي
17:30 - 17:15  ONH OCT   دکتر علي عظيمي
17:45 - 17:30  OCT A   دکتر مهرنوش قاسمي جيردهي
18:00 - 17:45  Artifacts   دکتر معصومه سادات معصوم پور
18:15 - 18:00  Macular OCT   دکتر آزاده دوزنده طبرستاني
18:30 - 18:15  Print out of different platforms   دکتر مونا سيد صفي زاده
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار