جزئیات برنامهBest and worst cases I had in last year. (Posterior Segment)

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر عليرضا خدابنده
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00   Panel Discussion   دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر حسينعلي شهرياری
دکتر فرهاد فاضل
دکتر علي توللي
دکتر فدرا حاجي زاده
دکتر پژواک آزادي
دکتر حشمت اله قنبری مباركه
دکتر عبدالرحيم اميني
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار