جزئیات برنامهBest and worst cases I had in last year.(Glaucoma)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر حيدر اميني, دکتر زکیه واحدیان, دکتر رضا زارعي
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Lecture   دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
دکتر رضا زارعي
دکتر علي عظيمي
دکتر زکیه واحدیان
دکتر آرزو ميرآفتابي
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار