جزئیات برنامهUpdates on Contact lenses

مکان: Room2
اداره کنندگان: دكتر ابراهیم جعفرزاده پور, دكتر مسعود صادقی, دكتر آیدین صفوتی
     
زمانعنوانسخنرانان
10:45 - 10:30  Updates on Evaluation of Tear Film   وحیده بابایی
11:05 - 10:45  The Tear Film, Water and Nothing Else? A Brief Review of Tear Molecules and Their Functions in Ocular Health and Comfort   دكتر آیدین صفوتی
11:25 - 11:05  Updates on Antimicrobial Soft Contact Lenses Materials   دكتر مسعود صادقی
11:40 - 11:25  Updates on High-Tech Contact Lenses   دكتر فروزان نارویی نوری
12:00 - 11:40  Updates on Contact Lens Fitting for Keratoconus   دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار