جزئیات برنامهUpdates on Binocular Vision and Myopia Control

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر محمدرضا اکبری, دكتر محسن حیرانی, دكتر سمیرا حیدریان
     
زمانعنوانسخنرانان
11:20 - 11:00  Updates on Autorefractometer Devices   وریا مرادی
11:40 - 11:20  Updates on Binocular Treatments on Amblyopia   دكتر حمیده صباغی
12:00 - 11:40  Updates on Management of Intermittent Exotropia   دكتر الهام عزیزی
12:20 - 12:00  Updates on Progressive Addition Lens Designs   علی غیبی
12:40 - 12:20  Updates on Bifocal and Progressive Addition Lenses in the Management of Accommodative Esotropia   دكتر مسعود خرمی نژاد
13:00 - 12:40  Updates on Myopia Control   دكتر سمیرا حیدریان
13:20 - 13:00  Update on Binocular Vision and Optometric Examinations Before Refractive Surgeries   دكتر محسن حیرانی
13:30 - 13:20  Question and Answer  
13:45 - 13:30  Closing Remarks  
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار