برنامه روزانهزمانعنواناداره کنندگانمکان
 1400/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حامد قاسمی
 Room1
 1400/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر رضا كارخانه
دکتر عليرضا لاشيئي
 Room2
 1400/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1
 1400/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر احمد ميرشاهي
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 Room2
 1400/02/31
19:00 - 17:00

 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سيدمهدي حسيني تهراني
دکتر پریسا عبدی
 Room1
 1400/02/31
19:00 - 17:00

 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
 Room2
 1400/02/31
22:00 - 20:00

 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 Room1
 1400/02/31
22:00 - 20:00

 دکتر رضا زارعي
دکتر مسعود محمدي
 Room2
 1400/03/06
19:00 - 17:00

 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر گلشن لطيفي
 Room1
 1400/03/06
19:00 - 17:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 Room2
 1400/03/06
22:00 - 20:00

 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر فريد كريميان
 Room1
 1400/03/06
22:00 - 20:00

 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابک معصوميان
 Room2
 1400/03/07
19:00 - 17:00

 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room1
 1400/03/07
19:00 - 17:00

 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
دکتر ابوالفضل كسائي
 Room2
 1400/03/07
22:00 - 20:00

 دکتر محمدرضا فلاح تفتي
دکتر معصومه محبي
دکتر مهدي خداپرست زواره
 Room1
 1400/03/07
22:00 - 20:00

 دکتر فرزاد پاكدل
دکتر محسن بهمني كشكولي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
 Room2


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار