برنامه روزانهزمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 1401/02/22
19:00 - 17:00

 دکتر فيروزه رحيمي
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر گلشن لطيفي
 Room1 farabi  178979
 1401/02/22
19:00 - 17:00

 دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر فرزاد پاكدل
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
 Room2 farabi  179009
 1401/02/22
22:00 - 20:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر معصومه محبي
دکتر مهرداد محمدپور
دکتر فاطمه عليپور
 Room1 farabi  178950
 1401/02/22
22:00 - 20:00

 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
 Room2 farabi  179010
 1401/02/23
19:00 - 17:00

 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر مهدي خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 Room1 farabi  179176
 1401/02/23
19:00 - 17:00

 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room2 farabi  179180
 1401/02/23
22:00 - 20:00

Best and worst cases I had in last year. (Anterior Segment)
 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر پریسا عبدی
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1 farabi  179294
 1401/02/23
22:00 - 20:00

 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر احمد ميرشاهي
 Room2 farabi  179181
 1401/02/29
12:00 - 10:30

 دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
دكتر مسعود صادقی
دكتر آیدین صفوتی
 Room2 farabi  179347
 1401/02/29
12:15 - 12:00

Break
    farabi  0
 1401/02/29
14:00 - 12:15

 دكتر هاله کنگری
دكتر عبدالله فرزانه
وریا مرادی
 Room2 farabi  179347
 1401/02/29
19:00 - 17:00

 دکتر فریبا قاسمی
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
 Room1 farabi  179310
 1401/02/29
19:00 - 17:00

 دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر سمیرا یادگاری
 Room2 farabi  179229
 1401/02/29
22:00 - 20:00

 دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
 Room1 farabi  179240
 1401/02/29
22:00 - 20:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر بابک معصوميان
دکتر مطهره صادقي
 Room2 farabi  179234
 1401/02/30
14:00 - 11:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دكتر محسن حیرانی
دكتر سمیرا حیدریان
 Room2 farabi  179350
 1401/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر فاطمه بازوند
دکتر محمد زارعی
 Room1 farabi  179317
 1401/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
دکتر ساسان مقيمي
 Room2 farabi  179330
 1401/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر عليرضا خدابنده
 Room1 farabi  179743
 1401/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر حيدر اميني
دکتر زکیه واحدیان
دکتر رضا زارعي
 Room2 farabi  179334


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار