برنامه روزانهزمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 1400/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حامد قاسمی
 Room1 farabi  164337
 1400/02/30
19:00 - 17:00

 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر رضا كارخانه
دکتر عليرضا لاشيئي
 Room2 farabi  164092
 1400/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1 farabi  164420
 1400/02/30
22:00 - 20:00

 دکتر احمد ميرشاهي
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 Room2 farabi  164094
 1400/02/31
19:00 - 17:00

 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سيدمهدي حسيني تهراني
دکتر پریسا عبدی
 Room1 farabi  164284
 1400/02/31
19:00 - 17:00

 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
 Room2 farabi  164240
 1400/02/31
22:00 - 20:00

 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 Room1 farabi  164256
 1400/02/31
22:00 - 20:00

 دکتر رضا زارعي
دکتر مسعود محمدي
دکتر زکیه واحدیان
 Room2 farabi  0
 1400/03/06
12:00 - 09:00

برنامه ویژه پرستاری
 دکتر حامد قاسمی
 Room3 farabi  0
 1400/03/06
19:00 - 17:00

 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر گلشن لطيفي
 Room1 farabi  164270
 1400/03/06
19:00 - 17:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 Room2 farabi  164196
 1400/03/06
22:00 - 20:00

 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر فريد كريميان
 Room1 farabi  164259
 1400/03/06
22:00 - 20:00

 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابک معصوميان
 Room2 farabi  164176
 1400/03/07
13:00 - 10:00

تازه های اپتومتری
 دکتر محمدرضا اکبری
 Room3 farabi  164741
 1400/03/07
19:00 - 17:00

 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room1 farabi  164197
 1400/03/07
19:00 - 17:00

 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
دکتر ابوالفضل كسائي
 Room2 farabi  164179
 1400/03/07
22:00 - 20:00

 دکتر محمدرضا فلاح تفتي
دکتر معصومه محبي
دکتر مهدي خداپرست زواره
 Room1 farabi  164425
 1400/03/07
22:00 - 20:00

 دکتر فرزاد پاكدل
دکتر محسن بهمني كشكولي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
دکتر عباس باقري
 Room2 farabi  164354


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار