برنامه روزانه

پنج شنبه
سی ام اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 19:00 - 17:00
 دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حامد قاسمی
 Room1
 19:00 - 17:00
 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر رضا كارخانه
دکتر عليرضا لاشيئي
 Room2
 22:00 - 20:00
 دکتر محمود جباروند
دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1
 22:00 - 20:00
 دکتر احمد ميرشاهي
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 Room2اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار