برنامه روزانه

پنج شنبه
سی ام اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 19:00 - 17:00
 دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حامد قاسمی
 Room1 farabi  164337
 19:00 - 17:00
 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر رضا كارخانه
دکتر عليرضا لاشيئي
 Room2 farabi  164092
 22:00 - 20:00
 دکتر محمود جباروند
دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1 farabi  164420
 22:00 - 20:00
 دکتر احمد ميرشاهي
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 Room2 farabi  164094اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار