برنامه روزانه

جمعه
سی و یکم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 19:00 - 17:00
 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سيدمهدي حسيني تهراني
دکتر پریسا عبدی
 Room1 farabi  164284
 19:00 - 17:00
 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
 Room2 farabi  164240
 22:00 - 20:00
 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 Room1 farabi  164256
 22:00 - 20:00
 دکتر رضا زارعي
دکتر مسعود محمدي
دکتر زکیه واحدیان
 Room2 farabi  0اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار