برنامه روزانه

جمعه
سی و یکم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 19:00 - 17:00
 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سيدمهدي حسيني تهراني
دکتر پریسا عبدی
 Room1
 19:00 - 17:00
 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
 Room2
 22:00 - 20:00
 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 Room1
 22:00 - 20:00
 دکتر رضا زارعي
دکتر مسعود محمدي
 Room2اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار