برنامه روزانه

پنج شنبه
ششم خرداد


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 19:00 - 17:00
 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر گلشن لطيفي
 Room1
 19:00 - 17:00
 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 Room2
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر فريد كريميان
 Room1
 22:00 - 20:00
 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابک معصوميان
 Room2اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار