برنامه روزانه

پنج شنبه
ششم خرداد


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 12:00 - 09:00
برنامه ویژه پرستاری
 دکتر حامد قاسمی
 Room3 farabi  0
 19:00 - 17:00
 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر گلشن لطيفي
 Room1 farabi  164270
 19:00 - 17:00
 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 Room2 farabi  164196
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر فريد كريميان
 Room1 farabi  164259
 22:00 - 20:00
 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابک معصوميان
 Room2 farabi  164176اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار