برنامه روزانه

جمعه
هفتم خرداد


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 19:00 - 17:00
 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room1
 19:00 - 17:00
 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
دکتر ابوالفضل كسائي
 Room2
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدرضا فلاح تفتي
دکتر معصومه محبي
دکتر مهدي خداپرست زواره
 Room1
 22:00 - 20:00
 دکتر فرزاد پاكدل
دکتر محسن بهمني كشكولي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
 Room2اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار