برنامه روزانه

جمعه
هفتم خرداد


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 13:00 - 10:00
تازه های اپتومتری
 دکتر محمدرضا اکبری
 Room3 farabi  164741
 19:00 - 17:00
 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room1 farabi  164197
 19:00 - 17:00
 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
دکتر ابوالفضل كسائي
 Room2 farabi  164179
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدرضا فلاح تفتي
دکتر معصومه محبي
دکتر مهدي خداپرست زواره
 Room1 farabi  164425
 22:00 - 20:00
 دکتر فرزاد پاكدل
دکتر محسن بهمني كشكولي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
دکتر عباس باقري
 Room2 farabi  164354اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار