برنامه روزانه

پنج شنبه
بیست و دوم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 19:00 - 17:00
 دکتر فيروزه رحيمي
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر گلشن لطيفي
 Room1 farabi  178979
 19:00 - 17:00
 دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر فرزاد پاكدل
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
 Room2 farabi  179009
 22:00 - 20:00
 دکتر محمود جباروند
دکتر معصومه محبي
دکتر مهرداد محمدپور
دکتر فاطمه عليپور
 Room1 farabi  178950
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدطاهر رجبي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
 Room2 farabi  179010اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار