برنامه روزانه

جمعه
بیست و سوم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 19:00 - 17:00
 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر مهدي خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 Room1 farabi  179176
 19:00 - 17:00
 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمد سليماني
 Room2 farabi  179180
 22:00 - 20:00
Best and worst cases I had in last year. (Anterior Segment)
 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر پریسا عبدی
دکتر سيدفرزاد محمدي
 Room1 farabi  179294
 22:00 - 20:00
 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر احمد ميرشاهي
 Room2 farabi  179181اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار