برنامه روزانه

پنج شنبه
بیست و نهم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 12:00 - 10:30
 دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
دكتر مسعود صادقی
دكتر آیدین صفوتی
 Room2 farabi  179347
 12:15 - 12:00
Break
    farabi  0
 14:00 - 12:15
 دكتر هاله کنگری
دكتر عبدالله فرزانه
وریا مرادی
 Room2 farabi  179347
 19:00 - 17:00
 دکتر فریبا قاسمی
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
 Room1 farabi  179310
 19:00 - 17:00
 دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر سمیرا یادگاری
 Room2 farabi  179229
 22:00 - 20:00
 دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
 Room1 farabi  179240
 22:00 - 20:00
 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر بابک معصوميان
دکتر مطهره صادقي
 Room2 farabi  179234اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار