برنامه روزانه

جمعه
سی ام اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکانکلمه عبورورود به وبینارشناسه بازآموزی جهت ثبت نام Ircme.Ir
 14:00 - 11:00
 دکتر محمدرضا اکبری
دكتر محسن حیرانی
دكتر سمیرا حیدریان
 Room2 farabi  179350
 19:00 - 17:00
 دکتر فاطمه بازوند
دکتر محمد زارعی
 Room1 farabi  179317
 19:00 - 17:00
 دکتر يداله اسلامي
دکتر قاسم فخرايي
دکتر ساسان مقيمي
 Room2 farabi  179330
 22:00 - 20:00
 دکتر عليرضا خدابنده
 Room1 farabi  179743
 22:00 - 20:00
 دکتر حيدر اميني
دکتر زکیه واحدیان
دکتر رضا زارعي
 Room2 farabi  179334اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار