صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب       جشنواره فیلم و عکس       بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 بهرام اشراقي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي پلک فوقاني  12  اردیبهشت
08:00 - 08:15

سالن آزادگان
2 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي Asian  12  اردیبهشت
08:15 - 08:30

سالن آزادگان
3 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي پلک تحتاني  12  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن آزادگان
4 حسين سالور سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت عوارض بلفاروپلاستي  12  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن آزادگان
5 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت Challenging cases  12  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن آزادگان
6 محمود جباروند کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
7 محمدعلي جوادي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
8 فيروزه رحيمي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
9 حمید ریاضی اصفهانی سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
10 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
11 محمدامين سيديان کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
12 ناصر شعيبي سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
13 رامين صلوتي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
14 يوسف عليزاده سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
15 الينا غفاري سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
16 محسن فروردين جهرمي سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
17 معصومه محبي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
18 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration اين سمپوزيوم بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
19 سيدجواد هاشميان کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Updates on the Management of Keratoconus اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
20 كاظم امان زاده سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
21 سيدمهدي حسيني تهراني سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
22 محمد باقر رجبي کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCT-A (Clinical Applications) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
23 سيد محسن رفيع زاده کارگاه: Common Eyelid Disorders انتروپيون  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن سروش
24 محمدعلي زارع مهرجردي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
25 جواد زمانی امیر کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCT-A (Clinical Applications) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
26 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
27 رامين صلوتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
28 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
29 فريد كريميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
30 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
31 سيدمحمد ميرآفتاب سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
32 شاهين يزدانی کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Anterior Segment and Angle Imaging  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن گلشن
33 حبيب اله زنجاني کارگاه: Common Eyelid Disorders اکتروپيون  12  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن سروش
34 فريده شريفي پور کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) RNFL Imaging  12  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن گلشن
35 آرزو ميرآفتابي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Macular Imaging  12  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن گلشن
36 رضا نبيي کارگاه: Common Eyelid Disorders تروماي پلک و کاناليکول  12  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن سروش
37 غلامحسين آقائي کارگاه: Common Eyelid Disorders Lid Malignancy درمان ضایعات بدخیم پلک  12  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن سروش
38 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) ONH Imaging  12  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن گلشن
39 فهیمه اسدی آملی کارگاه: Common Eyelid Disorders Pathologic Case Presentation  12  اردیبهشت
15:00 - 15:10

سالن سروش
40 معصومه بيگم معصوم پور کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) OCTA  12  اردیبهشت
15:00 - 15:10

سالن گلشن
41 مسعود محمدي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Perimetry and Structure-Function Relationship  12  اردیبهشت
15:10 - 15:30

سالن گلشن
42 مجيد ابريشمي کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
43 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
44 كاظم امان زاده سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
45 بهرام بحرانی سفیران کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
46 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
47 محمود جباروند سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
48 فيروزه رحيمي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
49 سيامك زارعي قنواتي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
50 محمد سليماني کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
51 سعيد شاه حسيني سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
52 رامين صلوتي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
53 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
54 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Tests of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 16:15

سالن گلشن
55 رضا غفاري کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
56 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
57 عليرضا مالكي کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
58 مسعودرضا معنويت کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
59 محمدرضا منصوري کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
60 مسعود ناصري پور کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
61 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
62 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Spasm ff Near Reflex  12  اردیبهشت
16:15 - 16:30

سالن گلشن
63 محمد ياسر كيارودي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Other Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:30 - 16:45

سالن گلشن
64 سپيده توكلي زاده کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Orthoptic Treatments  12  اردیبهشت
16:45 - 17:00

سالن گلشن
65 محمد اسحاقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
66 محمدرضا طالب نژاد کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
67 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
68 رضا نبيي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
69 رضا اسدي سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
70 عباس باقري سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
71 سيده مريم حسيني کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن سروش
72 ژاله رجوي سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
73 مسعود سهيليان کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن سروش
74 عباس عطارزاده سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
75 ديما عندليب سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
76 عليرضا هدايت فر کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن سروش
77 ضياء الدين يزديان سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
78 نرگس حسن پور کارگاه: Updates on the Management of Uveitis ارائه دهندگان بيماران جالب  13  اردیبهشت
10:00 - 10:30

سالن سروش
79 الیاس خلیلی پور کارگاه: Updates on the Management of Uveitis ارائه دهندگان بيماران جالب  13  اردیبهشت
10:00 - 10:30

سالن سروش
80 محمد پاكروان سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
81 رامين دانشور كاخكي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
82 رضا زارعي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
83 مسعود محمدي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
84 نويد نيلفروشان سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
85 مجتبی ابریشمی سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
86 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Visual Pathway Abnormalities اپتيک نوريت  13  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن توسن
87 حيدر اميني کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Trabeculectomy  13  اردیبهشت
14:00 - 14:08

سالن گلشن
88 فاطمه بازوند سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
89 حسن بهبودی سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
90 رضا غفاري کارگاه: Corneal Imaging Pentacam New Soft Wares and Imaging Features  13  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن سروش
91 فرهاد فاضل سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
92 خليل قاسمي فلاورجاني سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
93 هادی قدیمی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Different Botulinium Toxins : Wich One to Choose  13  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن آرش
94 سيامك مراديان سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
95 محمد پاكروان کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Modified Trabeculectomy  13  اردیبهشت
14:08 - 14:16

سالن گلشن
96 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Wich Fillers to Use and Avoid When Treating Periocular Volume Loss  13  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن آرش
97 افشين لطفي صديق کارگاه: Corneal Imaging Anterior Segment OCT In Cataract and Refractive Surgery Case Based Discussion  13  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن سروش
98 معصومه بيگم معصوم پور کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Ahmed Glaucoma Valve implantation  13  اردیبهشت
14:16 - 14:24

سالن گلشن
99 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Hybrid Fractional Lasers  13  اردیبهشت
14:20 - 14:40

سالن آرش
100 يداله اسلامي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Advanced techniques in AGV implantation  13  اردیبهشت
14:24 - 14:32

سالن گلشن
101 گلشن لطيفي کارگاه: Corneal Imaging Specular Microscopy  13  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن سروش
102 سمیرا یادگاری کارگاه: Visual Pathway Abnormalities ضايعات CNS  13  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن توسن
103 نويد نيلفروشان کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Pediatric Glaucoma Surgery : Goniotomy  13  اردیبهشت
14:32 - 14:40

سالن گلشن
104 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Prevention and Management of Filler Complications  13  اردیبهشت
14:40 - 14:50

سالن آرش
105 رضا زارعي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Pediatric Glaucoma Surgery: Trabeculotomy  13  اردیبهشت
14:40 - 14:48

سالن گلشن
106 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Visual Pathway Abnormalities کمپرسيو اپتيک نوروپاتي  13  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن توسن
107 قاسم فخرايي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Cyclodialysis Repair  13  اردیبهشت
14:48 - 14:56

سالن گلشن
108 محمد اعتضاد رضوي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
109 محسن بهمني كشكولي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
110 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
111 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
112 غلامرضا خاتمي نيا کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
113 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
114 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
115 وفا ثمره اي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Nonpenetrating Glaucoma Surgery  13  اردیبهشت
14:56 - 15:02

سالن گلشن
116 علیرضا پیمان کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
117 فيروزه رحيمي کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
118 محمدرضا فلاح تفتي کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
119 افشين لطفي صديق کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
120 گلشن لطيفي کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
121 مهرداد محمدپور کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
122 سيدمحمد ميرآفتاب کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
123 ساسان نيكنام کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
124 سید حسام هاشمیان کارگاه: Corneal Imaging Corneal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
125 مسعود محمدي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Nonpenetrating Glaucoma Surgery: Complications and Managment  13  اردیبهشت
15:02 - 15:10

سالن گلشن
126 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Management of Trabeculectomy Complications  13  اردیبهشت
15:10 - 15:18

سالن گلشن
127 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
128 فرزاد پاكدل سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
129 علیرضا پیمان کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
130 سيدمهدي حسيني تهراني کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
131 مهدي خانلري کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
132 مهدي خداپرست زواره کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
133 محمد زارع جوشقاني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
134 رضا سلطاني مقدم کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
135 مسعود سهيليان سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
136 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
137 حامد قاسمی کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
138 رضا كارخانه سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
139 حسين محمدربيع کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
140 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
141 سيدجواد هاشميان کارگاه: IOL Power Calculation IOL Power Calculation اين برنامه به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
142 حسين آقايي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
143 علیرضا اسلامپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
144 فدرا حاجي زاده سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
145 رعنا دائي سرخابي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
146 سيد هاشم دريا باري سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
147 محمد باقر رجبي سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
148 آرش طاهري سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
149 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
150 امير فرامرزي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
151 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
152 گلشن لطيفي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
153 محمد حسین نوروززاده سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
154 رامين نوري نيا سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
155 ساسان نيكنام سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
156 سعيد کريمي سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging Updates in Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:00

سالن کاسپین
157 جواد زمانی امیر سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging ارائه دهندگان بيماران جالب  14  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپینردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
2 محمد ابريشمي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
3 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
4 بهرام اشراقي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
5 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
6 محمود جباروند سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
7 غلامرضا خاتمي نيا سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
8 حسن خجسته جعفري کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
9 عليرضا خدابنده کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
10 مهدي خداپرست زواره کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
11 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
12 سيد محسن رفيع زاده کارگاه: Common Eyelid Disorders  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
13 رامك روحي پور سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
14 رامك روحي پور کارگاه: Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
15 محمد رياضي سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
16 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
17 رضا زارعي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
18 رضا زارعي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
19 محمد زارعی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
20 مهران زارعی قنواتی سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
21 حسين سالور سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
22 محمد سليماني کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
23 علي صادقی طاری سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
24 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
25 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
26 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن گلشن
27 فاطمه عليپور کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
28 فریبا قاسمی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
29 رضا كارخانه سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
30 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت  12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
31 ابوالفضل كسائي کارگاه: Common Eyelid Disorders  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
32 عليرضا لاشيئي سمپوزیوم: Updates on the Management of Pachychoroid Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
33 معصومه محبي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
34 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن گلشن
35 مسعود ناصري پور کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
36 سيدحسن هاشمي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
37 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
38 زکیه واحدیان کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
39 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Updates on the Management of Uveitis  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
40 يداله اسلامي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
41 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Visual Pathway Abnormalities  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن توسن
42 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
43 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
44 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
45 حسن خجسته جعفري How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
46 فيروزه رحيمي Breakfast with the Experts  13  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن غذا خوری
47 فيروزه رحيمي کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
48 محمد زارعی Video Journal  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
49 محمد زارعی کارگاه: Updates on the Management of Uveitis  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
50 محمد زارعی سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
51 محمد زارعی Case Presentation Rapid Fire  13  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آزادگان
52 مهران زارعی قنواتی How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
53 مهران زارعی قنواتی Video Journal  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
54 محمد سليماني Video Journal  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
55 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
56 حامد قاسمی How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
57 حامد قاسمی Video Journal  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
58 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
59 عليرضا كشتكار جعفري سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
60 گلشن لطيفي کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
61 گلشن لطيفي Case Presentation Rapid Fire  13  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آزادگان
62 مهرداد محمدپور کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
63 مسعود محمدي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
64 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Updates in Management of Diabetic Macular Edema and Retinal Vascular Occlusions  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
65 آرش ميرمحمد صادقي How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
66 نازنین ابراهیمی ادیب سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
67 اميرهوشنگ بهشت نژاد کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
68 حسن خجسته جعفري سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
69 عليرضا خدابنده سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
70 محمد زارعی سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
71 محمد سليماني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
72 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
73 محمدرضا فلاح تفتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
74 فریبا قاسمی سمپوزیوم: Updates in Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
75 حامد قاسمی سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
76 گلشن لطيفي کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
77 سيدفرزاد محمدي کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
78 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
79 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
80 سید حسام هاشمیان سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب